Školní řád

Školní řád Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Interkontakts s.r.o., Plzeň, V Šipce 6

Školní řád Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Interkontakts s.r.o., Plzeň, V Šipce 6 (dále jen JŠ) upravuje pravidla a podmínky pro studium v této škole ve všech typech jazykových kurzů. Vychází ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

1. Přihlašování na kurzy
Skupinová výuka cizích jazyků

Zájemce o skupinovou výuku cizích jazyků na JŠ si vybírá kurz z aktuální nabídky, která je zveřejněna na webových stránkách školy. Nabídka kurzů zahrnuje kurzy několika světových jazyků a několika stupňů pokročilosti — od úplných začátečníků až po pokročilé.
Zájemce je zapsán do zvoleného kurzu teprve poté, co osobně v kanceláři JŠ nebo elektronicky vyplní přihlášku do kurzu. Na přihlášce zájemce o studium uvádí své jméno a příjmení, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo a název zvoleného kurzu. Svým podpisem nebo zasláním přihlášky přes web školy stvrzuje, že údaje na přihlášce jsou pravdivé a že se seznámil s platným zněním Školního řádu, který se nachází na webových stránkách školy.
Zájemce se stává studentem kurzu poté, co uhradí kurzovné. Po zaplacení kurzovného si student v kanceláři JŠ vyzvedne permanentku. Na permanentce je uvedeno jméno, příjmení, název kurzu, den a čas konání kurzu, datum skončení platnosti permanentky a informace týkající se omlouvání absencí.
Zápis do kurzů pro letní semestr začíná 1. listopadu a končí 25. ledna. Zápis pro zimní semestr začíná 1. července a končí 25. září.

Intenzivní skupinová výuka českého jazyka pro cizince

Zájemce o skupinovou výuku češtiny pro cizince na JŠ si vybírá kurz z aktuální nabídky, která je zveřejněna na webových stránkách školy v anglické nebo ruské části stránek. Nabídka kurzů zahrnuje kurzy různé délky (týdenní, měsíční, pololetní, roční), intenzity (20, 25, 30 hodin týdně atd.) a několika stupňů pokročilosti — od úplných začátečníků až po pokročilé.
Zájemce je zapsán do zvoleného kurzu teprve poté, co osobně v kanceláři JŠ nebo elektronicky vyplní přihlášku do kurzu, podepíše smlouvu o výuce a uhradí kurzovné nebo platbu za prvotní činnost JŠ. Na přihlášce zájemce o studium uvádí své jméno a příjmení dle cestovního pasu, adresu pro zaslání korespondence, kontaktní e-mail, domácí adresu, číslo pasu, telefonní číslo a další kontaktní údaje a název zvoleného kurzu. Zasláním přihlášky přes email nebo vyplněním formuláře na webu stvrzuje, že údaje na přihlášce jsou pravdivé a že se seznámil s platným zněním Školního řádu, který se nachází na webových stránkách školy.
Zájemce se stává studentem kurzu poté, co uhradí plnou výši kurzovného (nebo část kurzovného v závislosti na smlouvě) a vyplní v kanceláři JŠ osobní list studenta.
Zápisy na jednotlivé druhy kurzů vždy končí nejpozději týden před jejich zahájením.

Individuální výuka cizích jazyků a českého jazyka pro cizince a Skype výuka

Zájemce o individuální výuku cizích jazyků nebo českého jazyka pro cizince sdělí škole, o jaký jazyk má zájem, jaká je jeho jazyková úroveň a časové rozmezí pro výuku. Škola mu pak v adekvátní době přiřadí lektora a místnost.

Zájemce je zapsán do domluveného kurzu teprve poté, co osobně v kanceláři JŠ podepíše smlouvu na individuální výuku.

2. Kurzovné a stornovací podmínky
Skupinová výuka cizích jazyků

Úhradu kurzovného může zájemce provést jedním z následujících způsobů:
1. bankovním převodem před začátkem výuky
2. v hotovosti v kanceláři JŠ před začátkem výuky
3. platbou přes internet před začátkem výuky
Před začátkem výuky znamená nejpozději v den zahájení kurzu.
Kurzovné se vrací zájemci v plné výši za neuskutečněné lekce:
1. pokud se kurz nebude otevírat ani v probíhajícím ani v následujícím semestru a zájemce nepřistoupí na nabídku individuální výuky
2. pokud zájemce doloží lékařské potvrzení, že se výuky nemůže fyzicky zúčastnit (operace, úraz, těžká nemoc – rakovina, obrna apod.)

Storno podmínky:
Při zrušení účasti na kurzu se strany studenta nejpozději 15 dnů před zahájením kurzu se platí storno poplatek ve výši 10% z ceny kurzovného, při zrušení do 3 dnů před zahájením – 50%, při zrušení méně než 3 dny před začátkem kurzu nebo v průběhu kurzu se kurzovné nevrací

Slevy:
Slevy z kurzovného mohou využít ti zájemci, kteří již v minulosti řádně docházeli na jiný kurz nabízený školou. Sleva činí 25% ceny vybraného kurzu podle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách.

Intenzivní skupinová výuka českého jazyka pro cizince

V případě vízového řízení se platba za kurzy dělí na dvě části:
1) platba za prvotní činnost JŠ po uzavření smlouvy
2) kurzovné (školné) po příjezdu na kurz
V případě, že zájemce o studium si nepotřebuje vyřizovat vízum, hradí se pouze kurzovné.
Úhradu platby za prvotní činnost JŠ a kurzovného může zájemce provést jedním z následujících způsobů:
1. bankovním převodem dle podmínek smlouvy
2. v hotovosti v kanceláři JŠ dle podmínek smlouvy
3. platbou přes internet dle podmínek smlouvy
Kurzovné se platí buď jednou splátkou za celý kurz, anebo ve dvou a více částech dle smlouvy.
Platba za prvotní činnost JŠ je nevratná. Podmínky vrácení (opakované zamítnutí víza a opakovaná zamítavá odpověď na odvolání k zamítnutí) jsou popsány ve smlouvě.
Kurzovné se vrací zájemci v plné výši za neuskutečněné lekce a služby:
1. pokud zájemce doloží lékařské potvrzení, že se výuky nemůže fyzicky zúčastnit (operace, úraz s trvalými následky, těžká nemoc – rakovina, obrna apod.)
2. V jiných případech může být výpověď podána nejdříve 6 měsíců po začátku Kurzu, a to z důvodu, že do té doby Klient má platné vízum, a je cílem Poskytovatele eliminovat případy, kdy by mohlo docházet k jeho zneužití ze strany studenta.
3. V případě, že Klient do České republiky přijede na základě víza uděleného mu za účelem studia na Kurzu, ale Kurz nenavštěvuje bez udání závažných důvodů doloženými odpovídajícími potvrzeními, Poskytovatel má povinnost o této skutečnosti informovat Ministerstvo zahraničních věci České republiky dle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení poplatku za prvotní činnost Poskytovatele Kurzu a ani na zaplacené školné za celý Kurz, pokud už školné uhradil.

Individuální výuka cizích jazyků a českého jazyka pro cizince a Skype výuka

Úhradu kurzovného může zájemce provést jedním z následujících způsobů:
1. platbou v hotovosti v kanceláři JŠ předem za všechny lekce v měsíci
2. převodem na účet JŠ předem za všechny lekce v měsíci
3. platbou přes internet předem za všechny lekce v měsíci
4. platbou v hotovosti v kanceláři JŠ na konci měsíce za všechny proběhlé lekce, pokud je to umožněno smlouvou
5. převodem na účet JŠ na konci měsíce za všechny proběhlé lekce, pokud je to umožněno smlouvou

Cena jedné lekce se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na webových stránkách školy.

3. Organizace školního roku

Školní rok se dělí na letní a zimní semestr. Letní semestr začíná 1.února a končí 31.srpna Zimní semestr začíná 1.září a končí 31.ledna.

4. Organizace výuky
Skupinová výuka cizích jazyků

Standardní délka kurzu je 12 lekcí. Jedna lekce trvá 90 minut a je složena ze dvou výukových hodin (45 minut). Lekce nelze dělit na kratší časové úseky.

JŠ si vyhrazuje právo změnit nejdéle v den zahájení kurzu počet výukových lekcí v závislosti na počtu přihlášených studentů, avšak tak, aby byly na lekcích probrány všechny materiály připravené lektorem na daný kurz.

Minimální počet studentů na jeden kurz je 3 lidí, maximální počet je 10.

Intenzivní skupinová výuka českého jazyka pro cizince

Standardní délka kurzu je 9 měsíců na úroveň B2 pro studenty hovořící slovanským jazykem a na úroveň B1 pro ostatní studenty. Kurz má 680 výukových hodin, 20 hodin týdně. Jedna lekce trvá 90 minut a je složena ze dvou výukových hodin (45 minut). Lekce nelze dělit na kratší časové úseky. Standartně devítiměsíční kurz trvá od 1. října do 30. června anebo od 1. ledna do 30. září, desiteměsíční kurz trvá od 1. září do 30.června nebo od 1.prosince do 30.září.
V nabídce jsou jak kratší, tak i delší varianty jazykových kurzů. Minimální doba trvání intenzivního kurzů je jeden týden. Minimální počet výukových hodin za týden je 20.
JŠ si vyhrazuje právo změnit nejdéle v den zahájení kurzu počet výukových lekcí v závislosti na počtu přihlášených studentů, avšak tak, aby byly na lekcích probrány všechny materiály připravené lektorem na daný kurz.
Prázdniny JŠ provádí v následujích dnech:
1) vánoční prázdniny od začátku týdne zahrnujícího Štědrý den do 6.1.
2) květnové prázdniny 1.-9.5.
3) letní prázdniny — dva týdny dle domluvy vedení se studenty
4) podzimní prázdniny v posledním týdnu v září
JŠ si vyhrazuje právo na 4 dny ředitelského volna v jednom studijním roce.

Individuální výuka cizích jazyků a českého jazyka pro cizince a Skype výuka

Individuální výuka se skládá z předem domluveného počtu lekcí. Jedna lekce trvá 45, 60 nebo 90 minut.
Individuální výuky se mohou účastnit maximálně dva lidé.

5. Povinnosti studenta
Skupinová výuka cizích jazyků

1. včas podat přihlášku a uhradit kurzovné
2. nosit s sebou po celou dobu docházky do kurzu permanentku a předložit ji na začátku každé lekce lektorovi, který do ní uvede aktuální datum a svůj podpis
3. docházet do výuky včas, tj. alespoň 5 minut před jejím začátkem, optimálně minut 15
4. nosit v prostorách školy vlastní přezůvky nebo přezůvky zapůjčené u vchodu do JŠ
5. chovat se ohleduplně k majetku školy; pokud zaviní poškození nebo zničení majetku, je povinen vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit
6. respektovat přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v budově školy, nevnášet lehké ani tvrdé drogy či střelné nebo chladné zbraně
7. dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek jeho i druhých

Intenzivní skupinová výuka českého jazyka pro cizince

1. včas podat přihlášku, uzavřít smlouvu a uhradit kurzovné
2. docházet do výuky včas, tj. alespoň 5 minut před jejím začátkem, optimálně minut 15
3. nosit v prostorách školy vlastní přezůvky nebo přezůvky zapůjčené u vchodu do JŠ; studenti si mohou vlastní přezůvky nechávat ve škole
4. chovat se ohleduplně k majetku školy; pokud zaviní poškození nebo zničení majetku, je povinen vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit
5. respektovat přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v budově školy, nevnášet lehké ani tvrdé drogy či střelné nebo chladné zbraně
6. dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek jeho i druhých

Individuální výuka cizích jazyků a českého jazyka pro cizince

1. docházet do výuky včas, tj. alespoň 5 minut před jejím začátkem, optimálně minut 15
2. nosit v prostorách školy vlastní přezůvky nebo přezůvky zapůjčené u vchodu do JŠ
3. chovat se ohleduplně k majetku školy; pokud zaviní poškození nebo zničení majetku, je povinen vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit
4. respektovat přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v budově školy, nevnášet lehké ani tvrdé drogy či střelné nebo chladné zbraně
5. dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit zdraví a majetek jeho i druhých

6. Omlouvání absencí
Skupinová výuka cizích jazyků

Student má nárok na náhradu jedné, předem omluvené lekce. Omluvu je nutné provést nejpozději den před konáním lekce smskou na telefonní číslo +420 775 716 702 nebo emailem na interkontakts@gmail.com. Omluvená lekce je studentovi převedena jako 13.lekce na konec semestru.

Intenzivní skupinová výuka českého jazyka pro cizince

Pro obdržení osvědčení o absolvování kurzu student musí absolvovat alespoň 70% výukových hodin. Případné omluvy se posílají nejpozději v den výuky, a to před lekcí, na email interkontakts@gmail.com. Do absence se nezapočítává nemoc doložená potvrzením od lékaře, nebo účast na přijímacích a jiných zkouškách nebo akcích, určených pro nástup studenta na vysokou školu nebo pro uznání vzdělání.

Při pozdním příchodu nebo brzkém odchodu z výuky  delším než 15 minut se přitomonost na každé 90minutové lekce počítá jako absence.

V případě absence delší než dva týdny bez udání důvodů má JŠ právo po dvou předcházejících oznámeních studenta z kurzu vyloučit bez nároku na vracení kurzovného.

Některé druhy kurzů českého jazyka pro cizince «Standard», «Intensiv», do května 2016 — i «Ekonom» umožňují složení státní zkoušky na úroveň B2 zdarma za nasledujícíh podmínek: a) včasné podání přihlášky na zkoušku, b) docházka na kurzy v odpovídajícím studijním roce musí být vyšší než 85%, c) ve všech dílčích testech musí účastník kurzů prospět. Ostatní účastníci kurzy skládají státní zkoušku na B2 za poplatek ve výši 3000, — Kč. Poplatek v plné výši musí být zaplácen nejdéle den před konáním zkoušky.

Individuální výuka cizích jazyků a českého jazyka pro cizince

Student má povinnost omluvit svou absenci alespoň pracovní den předem na e-mail nebo telefon školy: 776 116 638 nebo 776 116 702.

Na dodatečnou omluvu není brán zřetel, a zmeškaná lekce se tak hradí v plné výši.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje uvedené v přihlášce na kurz jsou zpracovávány podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Účelem jejich sběru je správné zařazení zájemce do odpovídajícího kurzu a jeho následovné kontaktování ohledně organizace výuky.

JŠ si vyhrazuje právo uchovávat osobní údaje po dobu pěti let z důvodu nabízení věrnostních slev.

Osobní údaje nebudou za žádných okolností předány třetím stranám.

8. Dodatečná pravidla školy

V kuchyňce si studenti intenzivních kurzů češtiny pro cizince můžou ohřát vodu v rychlovarné konvici nebo jídlo v mikrovlné troubě, můžou také používat nádobí. Studenti se zavazují nechávat po sobě čisté (umyté) nádobí, kuchyňskou linku a podlahu, odpadky vyhazovat do odpadkového koše. Pro ostatní studenty je použití kuchyňky povoleno po souhlasu administrátora JŠ.